درباره فایل

 رياضي پايه (سال چهارم): دنباله هاي اعداد (دنباله ي هندسي تا پايان فعاليت 2-5  صفحه هاي 31 تا 38

رياضي  1:چندجمله اي ها و اتحادها و دوره ي مباحث گذشته صفحه هاي 1 تا 95 

آمار و مدل سازي: نمودارها و تحليل دادهها (تا پايان نمودار مستطيلي) و دوره ي مباحث گذشته صفحه هاي 3 تا 87

رياضي سال سوم: تابع معادله و تابع هاي درجه ي دوم (تا پايان فرمول حل معادله ي درجه ي دوم در حالت كلي) صفحه هاي 1 تا 67

اقتصاد

: مقدمات، توليد و بازار، مديريت كلان اقتصادي (تا پايان اقتصاد و قانون اساسي) صفحه هاي 2 تا 69

 ادبيات فارسي سال چهارم: عروض (اختيارات وزني، طبقه بندي اوزان) صفحه هاي 40 تا 57

آرايه هاي ادبي: مقدمات، قالب هاي شعرفارسي و بيان صفحه هاي 4 تا 88

تاريخ ادبيات ايران و جهان1:عصر ابوالمعالي و دورهي مباحث گذشته صفحه هاي 1 تا 126

تاريخ ادبيات ايران و جهان 2: عصر بيداري و دورهي مباحث گذشته صفحه هاي 4 تا 121

عربي سال چهارم: معرب و مبني صفحه هاي 2 3 تا 32

تاریخ شناسی و جغرافيا: دنياي پر رمز و راز افسانه ها و حماسه ها صفحه هاي 42 تا 55

جغرافياي سال چهارم : نقشه و فرايند تهيه ي آن صفحه هاي 33 تا 49 

تاريخ ايران و جهان 1:تاريخ :1 كل كتاب صفحه 1 هاي تا 228

تاريخ 2 :تاريخ جهان در قرون جديد ومعاصر صفحه 2 هاي تا 60

جغرافياي 1: کل کتاب صفحه های 1 تا 171

علوم اجتماعي: فرهنگ هاي جهاني 2 عقايد و ارزش هاي بنيادين فرهنگ غرب صفحه هاي 24 تا علوم اجتماعي صفحه هاي 1 تا 41 

 جامعهشناسي 2: جامعه و فرهنگ صفحه هاي 1 تا 30

فلسفه ي سال چهارم: مباني حكمت مشّاء 2 تا پايان برهان فارابي) صفحه هاي 32 تا 4 

روانشناسي : كليات و رشد صفحه 1 هاي تا 72

زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي: ادبيات غنايي(مناظره ي خسرو با فرهاد، اكسير عشق وبهارعمر) درس 5 تا پايان درس 7 صفحه هاي 28 تا 35

ادبيات فارسي 2: (الهي و هماي رحمت)، انواع ادبي 1 ،ادبيات داستاني  معاصر، ادبيات پايداري، ادبيات جهان و انواع ادبي 2 درس 1 تا پايان درس 13 صفحه هاي 1 تا99

 و زبان فارسي 3: نگارش نوشته هاي ادبي 3 بيان زبانشناسي (نظام معنايي زبان)  دستور (ساختمان واژه (1» (انواع واژه»، دستور خط فارسي (2» (ويژگي هاي خط فارسي») و دوره ي مباحث گذشته صفحه هاي 8 تا 96

عربي 2: تذكار 1 (و 2معرفه و نكره انواع اعراب 1و  2 اعراب فعل مضارع 1 (و 2 معلوم و مجهول، عدد، نواسخ صفحه هاي 1 تا 121 

دين و زندگي پيش دانشگاهي: انديشه و قلب (حقيقت بندگي و در مسير اخلاص) درس 3 تا پايان درس 4 صفحه هاي 21 تا 40

دين و زندگي 2: انديشه و قلب (جلوه هاي دين و زندگي 2 حكمت و تدبير، با كاروان هستي، سرمايه هاي انسان، خود حقيقي، پنجرهاي به روشنايي،آينده ي روشن و منزلگاه بعد) درس 1 تا پايان درس 7 صفحه هاي 4 تا 75

زبان انگليسي پيش دانشگاهي

:Global Warming, Global Concern كوتاه كردن جملات پيرو وصفي درس 3 صفحه هاي 22 تا 32

زبانانگليسي 3:TV or no TV? The Value of Education جملات پيرو اسميه، ساختار to going be و كاربرد مصدر و اسم مصدر درس 1 تا پايان درس 2 صفحه هاي 5 تا 37