درباره فایل
به زودی ...

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 1 - جلسه ی نخست

   

 • فیلم جلسه 2 - فصل اول - فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 3 - فصل اول - فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 4 - فصل اول - فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 5 - فصل اول - فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 6 - فصل اول - فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 7 - فصل اول - فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 8 - فصل اول: فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 9 - فصل اول: فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 10 - فصل اول: فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 11 - فصل اول: فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 12 - فصل اول: فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 13 - فصل اول: خط و صفحه در فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 14 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 15 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 15 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 16 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 17 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 18 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 19 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 20 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 21 - فصل اول: بردار

   

 • فیلم جلسه 22 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 23 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 24 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 25 - رفع اشکال و حل آزمون هفتگی

   

 • فیلم جلسه 26 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 27 - حل سوالات و رفع اشکال از آزمون هفتگی

   

 • فیلم جلسه 28 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت اول

   

 • فیلم جلسه 29 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت دوم

   

 • فیلم جلسه 30 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت سوم

   

 • فیلم جلسه 31 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت چهارم

   

 • فیلم جلسه 32 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت پنجم

   

 • فیلم جلسه 33 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت ششم

   

 • فیلم جلسه 34 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت هفتم

   

 • فیلم جلسه 35 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت هشتم

   

 • فیلم جلسه 36 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت نهم

   

 • فیلم جلسه 37 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت دهم

   

 • فیلم جلسه 38 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت یازدهم

   

 • فیلم جلسه 39 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت دوازدهم

   

 • فیلم جلسه 40 - فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت سیزدهم

   

 • فیلم جلسه 41 - فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت چهاردهم

   

 • فیلم جلسه 42 - رفع اشکال از آزمون (سنجش)

   

 • فیلم جلسه 43 - فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت پانزدهم

   

 • فیلم جلسه 44 - فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت شانزدهم

   

 • فیلم جلسه 45 - فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت هفدهم

   

 • فیلم جلسه 46 - رفع اشکال از آزمون گزینه دو

   

 • فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال

   

 • فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال قسمت دوم

   

 • فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال قسمت سوم

   

 • فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال قسمت چهارم

   

 • فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال قسمت پنجم

   

 • فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال قسمت ششم

   

 • فیلم جلسه 53 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی

   

 • فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی قسمت دوم

   

 • فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی قسمت سوم

   

 • فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی قسمت چهارم

   

 • فیلم جلسه 57 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی قسمت پنجم

   

 • فیلم جلسه 58 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی قسمت ششم

   

 • فیلم جلسه 59 - حل نمونه سولات آزمون گزینه دو