فیلم جلسه 59 - حل نمونه سولات آزمون گزینه دو
توضیح این جلسه

حل مثال های:

148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 125،026، 127، 128، 129، 130، 131

جلسات دیگر

جزوات این درس