فیلم جلسه 69 - حل نمونه سولات آزمون گزینه دو

  • مدرس : رضا شامیزاده
  •  
  • نام دوره : گسسته کلاس کنکور(1) (95-1394) رضا شامیزاده
  •  
توضیح این جلسه

حل نمونه سولات آزمون گزینه دو:

125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145

جلسات دیگر

جزوات این درس