فیلم جلسه 30 - شب امتحان نهایی - ترمودینامیک قسمت 1

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه
به زودی ...

جلسات دیگر