فیلم جلسه 43 - فصل پنجمِ آمار و مدلسازی: نمودارهای آماری

  • مدرس : خسرو محمد زاده
  •  
  • نام دوره : ریاضی انسانی انسانی کنکور(اول تا چهارم دبیرستان) (95-1394) خسرو محمد زاده
  •  
توضیح این جلسه

فصل پنجمِ آمار و مدلسازی: نمودارهای آماری 

مباحث: زاویه، ساقه، برگه و ... 

حل تست 420 از صفحۀ 131 و تست 7 از صفحۀ 209 

جلسات دیگر