فیلم جلسه 28 - سوال شماره ی 28 امتحان نهایی خرداد 93

  • مدرس : محمد علی امینی راد
  •  
  • نام دوره : زیست شناسی امتحان نهایی سوم محمد علی امینی راد
  •  
توضیح این جلسه
به زودی ...

جلسات دیگر