فیلم جلسه 44 - فصل ششم آمار و مدلسازی: شاخص های مرکزی

  • مدرس : خسرو محمد زاده
  •  
  • نام دوره : ریاضی انسانی انسانی کنکور(اول تا چهارم دبیرستان) (95-1394) خسرو محمد زاده
  •  
توضیح این جلسه

تدریس:

تعریف مد، میانه، میانگین، جدول طبقه بندی

جلسات دیگر