فیلم جلسه 5 - رسم توابع، قسمت دوم

  • مدرس : محمد صادق ثابتی
  •  
  • نام دوره : دیفرانسیل صفر تا صد کنکور (96-1395) محمد صادق ثابتی
  •  
توضیح این جلسه

تدریس:

توابع لگاریتمی ساده، توابع نمایی ساده، توابع کل قدر مطلقی، 

1.فرم کلی توابع نمایی ساده +مقایسه ی جایگاه آن ها (باتوجه به پایه ها کدام یک مقدار بیشتر و کدام یک مقدار های کمتری را شامل میشوند)
+بررسی صعودی یا نزولی بودن +اشاره به مجانب قائم+2مثال

2.فرم کلی توابع لگاریتمی ساده +مقایسه جایگاه آن ها
+بررسی صعودی یانزولی بودن +اشاره به مجانب افقی+1 مثال

3.توابع کل قدر مطلقی (توابعی که در آن ها کل ضابطه داخل یک قدر مطلق قرار دارد. به فرم|(f(x| )
+رسم سه مثال

جلسات دیگر