فیلم جلسه 9 - آرایش الکترونی (قسمت پنجم)

ادامه بررسی تست های اصل آفبا

زمان جلسه32:23
ادامه ي جلسه ي قبل حل تست هاي موضوعي(سراسري)-بررسي 2 تست رياضي 92 که تغيير اساسي بر خلاف کنکور سال قبل داشت
تست اول : سوال 117(تجربی94)جمع جبری عدد های کوانتمیmlدر کدام دو ترکیب برابر است؟
تست دوم: سوال84(ریاضی90)اگر عنصرEاز گروه 15با عنصرG که عدد اتمی آن برابر 34 است هم دوره باشد عدد اتمی عنصر E کدام است و در بیرونی ترین زیر لایه ی آن چند الکترون وجود دارد؟
تست سوم : سوال 112(ریاضی93) اتم عنصرIBاز دوره ی پنجم ... الکترون جفت نشده است و در آن .... الکترون دارای اعداد کواتمی L=1و ml=0هستند؟
تست چهارم : سوال 100 ریاضی 92(مهم)الکترونی با عدد های کوانتمیms=-1/2 و ml=-2و l=3 و n=4در اتم کدام عنصر وجود دارد؟
تست پنجم: سوال99ریاضی92(مهم):اگر شمار الکترون های زیر لایه ی 4sاتم عنصرAدو برابر شمار الکترون های این زیر لایه در اتم عنصر Bو شمار الکترون های زیر لایه ی 3dاتم آن برابر نصف شمار الکترون های این زیر لایه در اتم عنصر BباشدAوB به ترتیب کدام دو عنصر در دوره ی چهارم جدول تناوبی اند؟

  • محمد رضا آقاجانی
  •  
  • شیمی صفر تا صد کنکور (96-1395) محمد رضا آقاجانی
  •  
لینک های دانلود

پیشنهاد می کنیم برای دانلود، از نرم افزار Internet Download Manager در ویندوز و یا ADM در اندروید و یا wget در لینوکس استفاده بفرمایید.

جهت دانلود روی یکی از دکمه های زیر کلیک کنید:

جلسات دیگر شیمی صفر تا صد کنکور (96-1395) محمد رضا آقاجانی

جزوات این درس