فیلم جلسه 19 - سینتیک شیمیایی (قسمت هفتم)
توضیح این جلسه

مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت هفتم) 

در ادامه حل مسائل سینتیک وپس از بررسی تست های کنکور های سراسری در جلسات گذشته ، در این جلسه به حل تست های تألیفی ، تست های دوپینگ که در واقع دارای سطح بالاتری نسبت به تست های کنکور می باشند و یا دارای نکته ی جدید هستند که در قالب تست های کنکور سراسری در جلسات گذشته مطرح نشده است.

جلسات دیگر

جزوات این درس