فیلم جلسه 21 - سینتیک شیمیایی (قسمت نهم)
توضیح این جلسه

مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت نهم)

در این جلسه به بررسی مسائل سینتیک به صورت ترکیبی با شیمی ۳ پرداخته می شود و در واقع به مباحثی که در شیمی ۳ در سال گذشته یاد گرفته ایم وارد می شویم ، از جمله مبحث محدود کننده و اضافی و ترکیب آنها با مسائل سینتیک .

مدت زمان : ۳۱:۵۳

جلسات دیگر

جزوات این درس