فیلم جلسه 23 - سینتیک شیمیایی (قسمت یازدهم)

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد کنکور (96-1395) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت یازدهم) 

در ادامه کتابخوانی پیش دانشگاهی ، بخش سینتیک ، مفاهیم و مسائل سرعت مربوط به صفحات ۱ تا ۹ و همچنین دانشمندان  صفحه ۴ و۵ کتاب را بررسی می کنیم و وارد "فکر کنید" صفحه ۹ کتاب درسی می شویم که بسیار مهم می باشد .

مدت زمان حدود نیم ساعت
_ادامه ی کتاب خوانی از ص 5 تا ص9
_ادامه ی توضیحات هم چون دانشمندان ص 4 و 5 کتاب و سوالاتی که طراح میتواند از آن ها طرح کند
_یک جمع بندی مهم و ذکر هدف مولف از طرح جدول
_تحلیل کامل نمودار 1 (مول-زمان) فر آورده ص 6 کتاب درسی
_فکر کنید ص 7 کتاب درسی . نکات مهم آن
_توضیحات صفحه ی 8(سرعت واکنش و رابطه اش با ضرایب مواد در معادله)
_حل تست شماره ی 2 از دوپینگ
_فکر کنید ص 9 و نکات مور نیاز و تحلیل جدول آن
ادامه ی نکات جدول ص 9 در جلسه ی بعدی

جلسات دیگر

جزوات این درس