فیلم جلسه 24 - سینتیک شیمیایی (قسمت دوازدهم)
توضیح این جلسه

بخش پایانی مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت دوازدهم) 

سومین جلسه به متن خوانی کتاب درسی می پردازیم، فکر کنید صفحه 9 کتاب درسی رو با تاکید بیشتر برسی می کنیم.

2 تا نکته رو از حاشیه کتاب درسی و 2 تا تست از تست های دوپینگ رو به عنوان تسلط به نکات بررسی می کنیم.

در فکر کنید صفحه 9 کتاب درسی، به یه نکته بسیار مهم بر خورد می کنیم که با بیان نکته جلوگیری می کنیم از اشتباهی که بعضی از شما دوستان در آزمون هاتون ممکن است دچارش بشید. 

 

مدت زمان:14 دقیقه و 14 ثانیه
این جلسه سومین جلسه‌ای هست که به متن خوانی کتاب درسی می‌پردازیم، فکر کنید صفحه ٩ کتاب درسی رو با تاکید بیشتر برسی می کنیم.
٢ تا نکته رو از حاشیه کتاب درسی و ٢ تا تست از تست های دوپینگ رو به عنوان تسلط به نکات بررسی می کنیم.
در فکر کنید صفحه ٩ کتاب درسی، به یه نکته بسیار مهم بر خورد می کنیم که با بیان نکته جلوگیری می کنیم از اشتباهی که بعضی از شما دوستان در آزمون هاتون ممکن است دچارش بشید.
در معادله ی 2NO + O2 --> 2NO2 با توجه به این که ضریب NO و ضریب NO2 با هم برابراند پس تغییر غلظت این دو ماده باید باهم برابر باشند.در واقع نسبت تغییر این دو ماده برابر نسبت ضرایب آنهاست(در یک بازه ی زمانی برابر) و چون ضرایب آنها 2 هست پس نسبتشان 1 می شود پس تغییر غلظت های NO و NO2 با هم برابر است، چیزی که در جدول هم قابل مشاهده است.
سوال بسیارمهم: آیا غلظت NO و NO2 در هر لحظه یکسان است؟
جواب: خـــیــــر !! لزوماً نمی تواند برابر باشد. تنها نتیجه ای که از برابر بودن ضرایب این دو ماده می گیریم این است که در هر بازه ی زمانی مشخص تغییرغلظت این دو ماده باهم برابر است.با توجه به جدول در لحظه ی یک ساعت غلظت NO2 یک صدم هست اما غلظتNO نُه صدم هست.
البته این سوال می تواند جوابش مثبت باشد اگر برای فراورده پرسیده شود مثلاً در واکنش رو به رو اگر پرسیده شود: 2SO3 --> 2SO2 + O2
آیا در هر لحظه غلظت SO2 دو برابر غلظت O2 است؟ بله ، البته به شرطی که مقادیر اولیه ی آنها صفر باشد.
نکته ی حاشیه ی صفحه ی 9 کتاب درسی: برای شرکت کننده ها در فاز گاز و محلول ، می توان سرعت متوسط مصرف یا تولید را افزون بر یکای مول بر زمان با یکای مول بر لیتر نیز گزارش کرد.برای مواد جامد و مایع خالص نمی توانیم سرعت رو بر حسب تغییر غلظت بر زمان بیان کنیم زیرا غلظت آنها ثابت است.
تحلیل و برسی تست شماره 4 دوپینگ.
نکته آخر: برای مواد گازی شکل(g) سرعت را می توانیم برحسب تغییر حجم هم تعریف کنیم R=∆V/∆t.
جمع بندی روابط سرعت.

جلسات دیگر

جزوات این درس