فیلم جلسه 27 - سینتیک شیمیایی (قسمت پانزدهم)
توضیح این جلسه

بخش سوم: قانون سرعت (قسمت دوم) 

حل تست های 57، 56 و 60 

جلسات دیگر

جزوات این درس