فیلم جلسه 28 - سینتیک شیمیایی (قسمت شانزدهم)
توضیح این جلسه

ادامه بخش سوم: قانون سرعت (قسمت سوم) 

حل یک تست سراسری تجربی ۹۴ که از نمونه تست های بسیار مشکل این مبحث به شمار می آید. هچنین در ادامه جلسه و در قالب چند تست ، به بررسی نکته ای از واکنش های یک مرحله ای(بنیادی) پرداخته می شود.

جلسات دیگر

جزوات این درس