فیلم جلسه 30 - سینتیک شیمیایی (قسمت هجدهم)

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد کنکور (96-1395) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

در این جلسه نکات نظریه حالت گذار رو بررسی می کنیم،  در قالب مطالبی که روی تخته براتون میارم، همه ی نکاتی که از شیمی 3 نیز لازم دارید بدونید رو مورد بررسی قرار می دیم.

 

00:35:51
نطریه ی حالت گذار
_برجسته کردن جمله ای در سرهای نخست نظریه ی حالت گذار مبنی بر فاز مواد
نظریه ی حالت گذار سوال های بهتری نسبت به نظریه ی برخورد(که غالبا تئوری بود) را به خود اختصاص میدهند
_توصیف مرحله ی حالت گذار (پیچیده ی فعال)
_ویژگی های پیچیده ی فعال از لحاظ پیوندهای در حال تشکیل و گسستن و سطح انرژی و پایداری آن نسبت به واکنش دهنده ها و فر آورده ها
_شکل پیچیده ی فعال در واکنش ....
_رابطه ی سطح انرژی و پایداری
_نمودار انرژی و پیشرفت واکنش برای واکنش هیدروژن با ید و تشریح کامل آن شامل:
_برگشت پذیر بودن این واکنش (که در بخش تعادل کامل توضیح داده میشود)
_مشخص کردن موقعیت واکنش دهنده ها و فرآورده ها و پیچیده ی فعال در نمودار
_تعیین علامت دلتا اچ در واکنش رفت و برگشت و گرماده و گرما گیر بودن آن ها
_یاد آوری از شیمی 3 مبنی بر گرماده و گرماگیر بودن واکنش ها همراه با معادله و نمودار
_یاد آوری روش هایی برای محاسبه ی دلتا اچ واکنش از شیمی3 و اضافه شدن یک مورد به آن از شیمی 4 که درس این قسمت است و به فرمول دلتا اچ رفت مساوی با...(بر حسب ای آ و ای پریم آ)
_قرینه بودن دلتا اچ رفت و دلتا چ برگشت
_تعریف {e}_aeaو{e}_aeaپریم
_رابطه ی سرعت با {e}_aeaو بررسی آن از روی نمودار

جلسات دیگر

جزوات این درس