فیلم جلسه 2 - پروتئین سازی (قسمت دوم)
توضیح این جلسه

عوامل مؤثر در پروتئین سازی 

شامل رمزهای وراثتی (کدون ها)، وجود انواع RNAها و وجود ریبوزوم ها 

جلسات دیگر