فیلم جلسه 36 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت سیزدهم)- خازن (قسمت سوم)

  • مدرس : پیمان طلوعی
  •  
  • نام دوره : فیزیک صفر تا صد کنکور (96-1395) پیمان طلوعی
  •  
توضیح این جلسه

مدت زمان: 35 دقیقه

این سومین فیلم از مبحث خازن می باشد. در این جلسه به اتصالات خازن ها و نکات مهم آن پرداخته می شود:

اتصالات متوالی:
 نحوه محاسبه ظرفیت خازن های متوالی
 نحوه محاسبه ظرفیت خازن هایی با ظرفیت یکسان
 اشاره به نکات مهم خازن های متوالی
 ارائه تکنیک هم وزنی (مخصوص اتصالات متوالی)
اتصالات موازی:
 اشاره به نکات مهم خازن های موازی
 ارائه تکنیک بازی با q مخصوص اتصالات موازی (هرکه ظرفش بیش، بارش بیشتر!)
 حل 2 مدار با شکل های عجیب و غریب!
 حل 4 مثال برای تمرین بیشتر که در برگیرنده تمام تکنیک ها است.

جلسات دیگر