درباره فایل

جزوه تایپ شده و رنگی

نکات ترجمه اسم، نکات ترجمع فعل و...

این جزوه در همایش نوروزی گروه آموزشی فرات داده شد.

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 1 - معرفی همایش (ترجمه)

   

 • فیلم جلسه 2 - ادامۀ ترجمه: نکات ترجمه ای اسم (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 3 - ادامۀ ترجمه: نکات ترجمه ای اسم (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 4 - ادامۀ ترجمه: نکات ترجمه ای فعل (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 5 - ادامۀ ترجمه: نکات ترجمه ای فعل (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 6 - ادامۀ ترجمه: ریزنکات ترجمه ای

   

 • فیلم جلسه 7 - ادامۀ ترجمه: حل تست های ترجمه

   

 • فیلم جلسه 8 - ادامۀ ترجمه: تحلیل صرفی اسم (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 9 - ادامۀ ترجمه: تحلیل صرفی اسم (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 10 - ادامۀ ترجمه: تحلیل صرفی فعل (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 11 - ادامۀ ترجمه: تحلیل صرفی فعل (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 12 - تشکیل (شَکِّل) (علامت گذاری)

   

 • فیلم جلسه 13 - ادامۀ تشکیل: حل تست ها (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 14 - ادامۀ تشکیل: حل تست ها (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 15 - چگونه عربی را جمع بندی کنیم