فیلم جلسه 4 - گسسته و جبر در 2 ساعت قسمت 4: گراف
توضیح این جلسه

بخش اول کتاب گسسته با مفهوم گراف آشنا می شیم.

گراف 1 الی 2 تست در کنکور سراسری داره، حدود تست 49 دفترچه ریاضی کنکور.