فیلم جلسه 33 - فیزیک حالت جامد
توضیح این جلسه

بچه های عزیز دوباره ویژه رشته ریاضی فیزیک حالت جامد، فیزیک سال چهارم دبیرستان فصل هشت قسمت اولش ویژه رشته ریاضی هستش در مورد رسانا نیمه رسانا و نارسانا اینارو شما باید خوب بخونید این قسمت کاملا تشریحیه و تو تمام کتاب ها جزوه ها تعاریف وجود داره

جلسات دیگر