فیلم جلسه 2 - زیست در 50 تست - قسمت 1 (تست 18 الی 50)
توضیح این جلسه

آخرین قسمت جمع بندی زیست شناسی