فیلم جلسه 2 - زیست در 50 تست - قسمت 1 (تست 18 الی 50)

  • مدرس : مسعود حدادی
  •  
  • نام دوره : زیست شناسی جمع بندی آلاء (97-1396) مسعود حدادی
  •  
توضیح این جلسه

آخرین قسمت جمع بندی زیست شناسی