فیلم جلسه 3 - ریاضی انسانی در 3 ساعت: قسمت 3

  • مدرس : خسرو محمد زاده
  •  
  • نام دوره : ریاضی انسانی جمع بندی آلاء (97-1396) خسرو محمد زاده
  •  
توضیح این جلسه
به زودی ...