فیلم جلسه 16 - شیمی در 7 ساعت: فصل 4 شیمی پیش

  • مدرس : محمد حسین انوشه
  •  
  • نام دوره : شیمی جمع بندی آلاء (97-1396) محمد حسین انوشه
  •  
توضیح این جلسه
به زودی ...