فیلم جلسه 18 - هندسه 1

  • مدرس : سیروس نصیری
  •  
  • نام دوره : ریاضی تجربی جمع بندی آلاء (97-1396) سیروس نصیری
  •  
توضیح این جلسه
به زودی ...