درباره فایل

سر فصل ها

تعریف آرایه های ادبی، تناسب آوایی، تناسب معنایی، آرایه های ادبی لفظی، واج آرایی، سجع، ترصیع، جناس، آرایه های ادبی معنوی و . . .

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 0 - آرایه های ادبی با دکتر هامون سبطی

   

 • فیلم جلسه 1 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 2 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 3 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 4 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 5 - آرایه های و درک ادبی (قسمت پنجم)

   

 • فیلم جلسه 6 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت ششم)

   

 • فیلم جلسه 7 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت هفتم)

   

 • فیلم جلسه 8 - علم بیان (قسمت اول)، کلیات

   

 • فیلم جلسه 9 - علم بیان (قسمت دوم)، مَجاز

   

 • فیلم جلسه 10 - علم بیان (قسمت سوم)، تشبیه

   

 • فیلم جلسه 11 - علم بیان (قسمت چهارم)، استعاره

   

 • فیلم جلسه 12 - علم بیان (قسمت پنجم) - انواع اضافه