فیلم جلسه 19 - درس هشتم: اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه (قسمت دوم)
توضیح این جلسه

امروز آخرین تمرین کتاب درسی سال دهم تمرین های درس هشتم کتاب درسی در رابطه با اسم فاعل اسم مفعول اسم مبالغه، جزوه های و فیلم ها رو حتما ببنید 

جلسات دیگر