فیلم جلسه 19 - درس هشتم: اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه (قسمت دوم)

  • مدرس : ناصر حشمتی
  •  
  • نام دوره : عربی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) ناصر حشمتی
  •  
توضیح این جلسه

امروز آخرین تمرین کتاب درسی سال دهم تمرین های درس هشتم کتاب درسی در رابطه با اسم فاعل اسم مفعول اسم مبالغه، جزوه های و فیلم ها رو حتما ببنید 

جلسات دیگر