درباره فایل

مرور عربی پایه (قسمت اول)، اسم و تقسیم اسم از نظر جنس

;

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 0 - عربی دهم با آقای ناصر حشمتی

   

 • فیلم جلسه 1 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت اول)، اسم و تقسیم اسم از نظر جنس

   

 • فیلم جلسه 2 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت دوم)، اسم از نظر تعداد و اسم ها ی استفهام

   

 • فیلم جلسه 3 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت سوم)، فعل ماضی و مضارع

   

 • فیلم جلسه 4 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت چهارم)، فعل نفی، نهی و امر

   

 • فیلم جلسه 5 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت پنجم)، حل تمارین درس اول

   

 • فیلم جلسه 6 - درس دوم: مرور عربی پایه (قسمت ششم)، مضاف و مضافٌ الیه، موصوف و صفت

   

 • فیلم جلسه 7 - درس دوم: مرور عربی پایه (قسمت هفتم)، عدد، معدود و ساعت ها

   

 • فیلم جلسه 8 - درس دوم: مرور عربی پایه (قسمت هشتم)، حل تمارین درس دوم

   

 • فیلم جلسه 9 - درس سوم و چهارم: فعل های مجرد و مزید

   

 • فیلم جلسه 10 - درس سوم: افعال مزید (قسمت دوم)،حل تمارین درس سوم

   

 • فیلم جلسه 11 - درس چهارم: افعال مجرد (قسمت دوم)، حل تمارین درس چهارم

   

 • فیلم جلسه 12 - درس پنجم (قسمت اول)، جمله های فعلیه و اسمیه

   

 • فیلم جلسه 13 - درس پنجم: جمله های فعلیه و اسمیه (قسمت دوم)، حل تمارین درس پنجم

   

 • فیلم جلسه 14 - درس هفتم (قسمت اول)، جار و مجرور، نون وقایع

   

 • فیلم جلسه 15 - درس هفتم: جار و مجرور - نون وقایه (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 16 - درس ششم (قسمت اول)، جمله معلوم و مجهول

   

 • فیلم جلسه 17 - درس ششم : جمله معلوم و مجهول (قسمت دوم)، حل تمارین درس ششم

   

 • فیلم جلسه 18 - درس هشتم (قسمت اول)، اسم فاعل ، اسم مفعول و اسم مبالغه

   

 • فیلم جلسه 19 - درس هشتم: اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه (قسمت دوم)