فیلم جلسه 15 - فصل پنجم: نمایش داده ها (قسمت اول)، نمودار یک متغیره و چند متغیره

  • مدرس : مهدی امینی راد
  •  
  • نام دوره : ریاضی و آمار دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی امینی راد
  •  
توضیح این جلسه

تو این قسمت براتون در مورد نمودارها می خوایم صحبت کنیم نمودارهای تک متغیره و چند متغیره مبحث جدیدیه که تو کتاب اضافه شده 

جلسات دیگر