فیلم جلسه 22 - فصل دوم: تابع (قسمت هفتم)، درس چهارم: اعمال روی توابع (قسمت اول)
توضیح این جلسه

درس چهارم تابع رو تو سه قسمت ضبط می کنیم انی قسمته اولشه، اعمالا جبری رو براتون از روی کتاب خوبه خوب یاد میدم ، قسمت بعد ترکیب تابع ، قسمت بعد درس چهارم میشه تمرین های انتهای فصل، بنابر این تو این قسمت اعمال جبری رو در خدمتتون هستیم 

جلسات دیگر