فیلم جلسه 22 - فصل دوم: تابع (قسمت هفتم)، درس چهارم: اعمال روی توابع (قسمت اول)

  • مدرس : محمدرضا مقصودی
  •  
  • نام دوره : حسابان یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمدرضا مقصودی
  •  
توضیح این جلسه

درس چهارم تابع رو تو سه قسمت ضبط می کنیم انی قسمته اولشه، اعمالا جبری رو براتون از روی کتاب خوبه خوب یاد میدم ، قسمت بعد ترکیب تابع ، قسمت بعد درس چهارم میشه تمرین های انتهای فصل، بنابر این تو این قسمت اعمال جبری رو در خدمتتون هستیم 

جلسات دیگر