فیلم جلسه 8 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هشتم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت پنجم)

  • مدرس : عباس راستی بروجنی
  •  
  • نام دوره : زیست شناسی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی
  •  
توضیح این جلسه

این جلسه یک جلسۀ آموزشی سنجشیه، زیرا میخوایم پرسش نامه هفتۀ آموزشی شماره 3 رو براتون حل کنیم. مجموعه سوالاتی میاد که تعدادیش رو بنده براتون حل میکنم و تعدادیش رو خودتون در منزل حل خواهید کرد.

جلسات دیگر