فیلم جلسه 10 - فصل اول: حرکت شناسی (قسمت دهم)، نمودارهای حرکتی (قسمت سوم)
توضیح این جلسه

تو این جلسه می پردازیم به حل چند مثال مهم در مورد نمودار سرعت-زمان و سعی می کنیم که اطلاعات خوبی رو تو این زمینه از توی نمودار به دست بیاریم