فیلم جلسه 9 - درس چهارم: Traveling the world (قسمت اول)

  • مدرس : علی اکبر عزتی
  •  
  • نام دوره : انگلیسی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی اکبر عزتی
  •  
توضیح این جلسه

این جلسه میپردازیم به گرامر درس چهارم از کتاب دهم به طور کامل. ابتدا راجع به افعال ناقص یا کمکی، مفصل حرف میزنیم به خصوص راجع به افعال کمکی can، may، should و must. سپس راجع به حروف اضافه به خصوص in، on و at کامل صحبت خواهیم کرد و در قسمت آخر راجع به قیدها و در این درس در مورد قید حالت صحبت خواهیم کرد.