فیلم جلسه 10 - درس چهارم: Traveling the world (قسمت دوم)

  • مدرس : علی اکبر عزتی
  •  
  • نام دوره : انگلیسی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی اکبر عزتی
  •  
توضیح این جلسه

در این جلسه ابتدا می پردازیم به واژگان و اصطلاحات جدید درس چهار. و بعد متن صفحۀ 105 کتاب درسی رو میخونیم و ترجمه می کنیم و بعد از اینکه متن رو یاد گرفتیم در قسمت آخر میریم و سوالات صفحه 106 قسمت درک مطلب رو پاسخ میدیم.