درباره فایل

درس دوم- جمله های شرطی

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 1 - درس اول (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 2 - درس اول(قسمت دوم)-حل تمارین کتاب

   

 • فیلم جلسه 3 - درس دوم (قسمت اول)-جمله های شرطی

   

 • فیلم جلسه 4 - درس دوم(قسمت دوم)-حل تمارین کتاب

   

 • فیلم جلسه 5 - درس سوم: معرفه و نکره (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 6 - درس سوم: معرفه و نکره (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 7 - درس چهارم: جمله های بعد از اسم نکره (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 8 - درس چهارم: جمله های بعد از اسم نکره (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 9 - درس پنجم: ترجمه فعل مضارع (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 10 - درس پنجم: ترجمه فعل مضارع (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 11 - درس ششم : فعل مضارع (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 12 - درس ششم: فعل مضارع (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 13 - درس هفتم: معانی افعال ناقصه (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 14 - درس هفتم: معانی افعال ناقصه (قسمت دوم)