فیلم جلسه 9 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتتار دوم: گیرنده های حسی

  • مدرس : عباس راستی بروجنی
  •  
  • نام دوره : زیست شناسی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی
  •  
توضیح این جلسه

در این فصل خواهیم دید که حواس رو به دو دسته بزرگ  حواس پیکری و حواس ویژه تقسیم میکنیم و در باره هر کدام به تفکیک صحبت می کنیم در این جلسه حواس پیکری رو یراتون توضیح میدم و اگر رسیدم چند تا سوال هم در پایان جلسه حل خواهم کرد

جلسات دیگر