فیلم جلسه 14 - درس هفتم: معانی افعال ناقصه (قسمت دوم)
توضیح این جلسه

امیدوارم فیلم آموزشی جلسۀ قبل رو خوب دیده باشید و جزوه هارو خوب خونده باشید. امروز میخوایم تمارین درس هفتم رو براتون حل کنیم، داشتیم دربارۀ افعال ناقصه صحبت می کردیم، افعال کانَ، أصبح، سارَ و لیسَ و تمام نکات اصلی توی کانَ بود.