جزوه جلسه 15 - تمارین تشریحی فصل اول ریاضی تجربی - هندسه تحلیلی و جبر
درباره فایل

تمارین تشریحی فصل اول ریاضی تجربی - هندسه تحلیلی و جبر

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 0 - معرفی این دوره ریاضی تجربی یازدهم

   

 • فیلم جلسه 1 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 2 - فصل اول: هندسه تحليلی و جبر(قسمت ىوم)

   

 • فیلم جلسه 3 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت سوم)، درس اول: هندسه تحلیلی قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 4 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 5 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت پنجم)

   

 • فیلم جلسه 6 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت ششم)

   

 • فیلم جلسه 7 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت هفتم)

   

 • فیلم جلسه 8 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت هشتم)

   

 • فیلم جلسه 9 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت نهم)

   

 • فیلم جلسه 10 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت دهم)

   

 • فیلم جلسه 11 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت یازدهم)

   

 • فیلم جلسه 12 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت دوازدهم)

   

 • فیلم جلسه 13 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت سیزدهم)

   

 • فیلم جلسه 14 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت چهاردهم)

   

 • فیلم جلسه 15 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت پانزدهم)

   

 • فیلم جلسه 16 - فصل دوم: هندسه (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 17 - فصل دوم: هندسه (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 18 - فصل دوم: هندسه (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 19 - فصل دوم: هندسه (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 20 - فصل دوم: هندسه (قسمت پنجم)

   

 • فیلم جلسه 21 - فصل دوم: هندسه (قسمت ششم)

   

 • فیلم جلسه 22 - فصل دوم: هندسه (قسمت هفتم)

   

 • فیلم جلسه 23 - فصل دوم: هندسه (قسمت هشتم)

   

 • فیلم جلسه 24 - فصل دوم: هندسه (قسمت نهم)

   

 • فیلم جلسه 25 - فصل دوم: هندسه (قسمت دهم)

   

 • فیلم جلسه 26 - فصل دوم: هندسه (قسمت یازدهم)

   

 • فیلم جلسه 27 - فصل دوم: هندسه (قسمت دوازدهم)

   

 • فیلم جلسه 28 - فصل دوم: هندسه (قسمت سیزدهم)

   

 • فیلم جلسه 29 - فصل دوم: هندسه (قسمت چهاردهم)

   

 • فیلم جلسه 30 - فصل دوم: هندسه (قسمت پانزدهم)

   

 • فیلم جلسه 31 - فصل سوم: تابع (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 32 - فصل سوم: تابع (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 33 - فصل سوم: تابع (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 34 - فصل سوم: تابع (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 35 - فصل سوم: تابع (قسمت پنجم)

   

 • فیلم جلسه 36 - فصل سوم: تابع (قسمت ششم)

   

 • فیلم جلسه 37 - فصل سوم: تابع (قسمت هفتم)

   

 • فیلم جلسه 38 - فصل سوم: تابع (قسمت هشتم)

   

 • فیلم جلسه 39 - فصل سوم: تابع (قسمت نهم)

   

 • فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت پنجم)

   

 • فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت ششم)

   

 • فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت هفتم)

   

 • فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت هشتم)

   

 • فیلم جلسه 48 - مثلثات (قسمت نهم)، توابع مثلثاتی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت دهم)، حل تست های کنکور

   

 • فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دوم)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت چهارم)، تابع لگاریتمی و وِیژگی های آن (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت پنجم)، تابع لگاریتمی و وِیژگی های آن (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ششم)، تابع لگاریتمی و ویژگی های آن (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 57 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت هفتم)، نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی

   

 • فیلم جلسه 58 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت هشتم)، حل تست های توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 59 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت نهم)، لگاریتم (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 60 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دهم)،لگاریتم (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 61 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، درس اول: فرآیندهای حد (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 62 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، درس اول: فرآیندهای حد (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 63 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت سوم)، درس دوم: محاسبه حد توابع (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 64 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، درس دوم: محاسبه حد توابع (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 65 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، درس سوم: پیوستگی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 66 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ششم)، درس سوم: پیوستگی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 67 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت هفتم)، حل تست های کنکور (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 68 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حل تست های کنکور (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 69 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت نهم)، حل تست های کنکور (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 70 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت اول)، مرور احتمال دهم (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 71 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت دوم)، مرور احتمال دهم (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 72 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت سوم)، احتمال شرطی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 73 - فصل هفتم :آمار احتمال (قسمت چهارم)-پیشامد های مستقل (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 74 - فصل هفتم : آمار احتمال (قسمت پنجم)-پیشامد های مستقل (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 75 - فصل هفتم :آمار و احتمال (قسمت ششم)- آمار توصیفی :شاخص های مرکزی

   

 • فیلم جلسه 76 - فصل هفتم :آمار احتمال (قسمت هفتم )- آمار توصیفی:شاخص های پراکندگی(قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 77 - فصل هفتم :آمار . احتمال(قسمت هشتم)-آمار توصیفی:شاخص های پراکندگی(قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 78 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت نهم) - حل تست های احتمال (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 79 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت دهم) - حل تست های احتمال (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 80 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت یازدهم) - حل تست های احتمال (قسمت سوم)