فیلم جلسه 9 - ژنتیک جمعیت(قسمت ششم ) - گونه زایی

  • مدرس : ابوالفضل جعفری
  •  
  • نام دوره : زیست ترکیبی کنکور ابوالفضل جعفری
  •  
توضیح این جلسه

قسمت چهارم از ژنتیک جمعیتُ گونه زایی هست که تو کنکور یک تست داره

جلسات دیگر

جزوات این درس