فیلم جلسه 14 - ساختمان واژه ها (قسمت دوم‌)، حل تست و بیان نکات (قسمت اول)
توضیح این جلسه

می خوایم بریم سراغ حل تست های آموزشی از مبحث ساختمان واژه ها که نکات و مفاهیم رو با هم مرور می کنیم 

جلسات دیگر

جزوات این درس