فیلم جلسه 15 - ساختمان واژه ها (قسمت سوم)، حل تست و بیان نکات (قسمت دوم)
توضیح این جلسه

کارمون رو با تست های ساختمان واژه ادامه میدیم.

جلسات دیگر

جزوات این درس