فیلم جلسه 13 - فصل دوم: مثلثات ( قسمت 2 ) - بخش 1 نسبت های مثلثاتی(قسمت 2)
توضیح این جلسه

تو این قسمت قراره در مورد فرمول های مساحت مثلث با هم دیگه صحبت کنیم.

و کار در کلاس صفحه 32 کتاب درسی و همچنین تمرین صفحه 34 کتاب درسی رو براتون حل کنیم