درباره فایل

قبل از تماشای فیلم جلسه 38 این جزوه را پرینت کنید

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 1 - فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم (قسمت اول)، مطالعه ساختار ماده و کشف الکترون

   

 • فیلم جلسه 2 - فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم (قسمت دوم)، لوله پرتو کاتدی

   

 • فیلم جلسه 3 - فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم (قسمت سوم)، پرتوزایی

   

 • فیلم جلسه 4 - فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم (قسمت چهارم)، دیگر سازنده های اتم و ایزوتوپ

   

 • فیلم جلسه 5 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت پنجم)

   

 • فیلم جلسه 6 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت ششم)

   

 • فیلم جلسه 7 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت هفتم)

   

 • فیلم جلسه 8 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت هشتم)

   

 • فیلم جلسه 9 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت نهم)

   

 • فیلم جلسه 10 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت دهم)

   

 • فیلم جلسه 11 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت یازدهم)

   

 • فیلم جلسه 12 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 13 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 14 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 15 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 16 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت پنجم)

   

 • فیلم جلسه 17 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت ششم)

   

 • فیلم جلسه 18 - فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 19 - فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 20 - فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 21 - فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 22 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 23 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 24 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 25 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 26 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت پنجم)

   

 • فیلم جلسه 27 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت ششم)

   

 • فیلم جلسه 28 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت هفتم)

   

 • فیلم جلسه 29 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت هشتم)

   

 • فیلم جلسه 30 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت نهم)

   

 • فیلم جلسه 31 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت دهم)، عوامل موثر بر سرعت (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 32 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت یازدهم)، عوامل موثر بر سرعت (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 33 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت دوازدهم)، نظریه های سینتیک (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 34 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت سیزدهم)، نظریه های سینتیک (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 35 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت چهاردهم)، کاتالیزگر، شیمی و زندگی

   

 • فیلم جلسه 36 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل های شیمیایی(قسمت اول)- مفهوم برگشت پذیری

   

 • فیلم جلسه 37 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل های شیمیایی(قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 38 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل شیمیایی (قسمت سوم)، محاسبه غلظت تعادلی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 39 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل شیمیایی (قسمت چهارم)، محاسبه غلظت تعادل (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 40 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل شیمیایی (قسمت پنجم)، محاسبه غلظت تعادلی (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 41 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت اول)، معرفی پیوند کووالانسی

   

 • فیلم جلسه 42 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت دوم)، انواع پیوند کووالانسی

   

 • فیلم جلسه 43 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت سوم)، ساختار لوئیس (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 44 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت چهارم)- ساختار لوئیس (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 45 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب کووالانسی (قسمت پنجم)، ساختار لوئیس (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 46 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب کووالانسی (قسمت ششم)، زوایای پیوندی، ترکیب قطبی و ناقطبی

   

 • فیلم جلسه 47 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل های شیمیایی(قسمت ششم)، تفسیر ثابت تعادل

   

 • فیلم جلسه 48 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت هفتم)، پیش بینی جهت پیشرفت واکنش

   

 • فیلم جلسه 49 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت هشتم)، عوامل مؤثر بر تعادل- اثر غلظت

   

 • فیلم جلسه 50 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت نهم)، عوامل مؤثر بر تعادل- اثر فشار

   

 • فیلم جلسه 51 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت دهم)، عوامل مؤثر بر تعادل- اثر دما

   

 • فیلم جلسه 52 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت یازدهم)، اثر کاتالیزگر بر تعادل- فرایند هابر

   

 • فیلم جلسه 53 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت هفتم)، عدد اکسایش

   

 • فیلم جلسه 54 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت هشتم)، مقایسۀ نقطه ذوب و جوش- پیوندهیدروژنی

   

 • فیلم جلسه 55 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت اول)، کربن و آلوتروپ ها

   

 • فیلم جلسه 56 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت دوم)، انواع هیدروکربن ها و نام گذاری آلکان ها

   

 • فیلم جلسه 57 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت سوم)، ادامۀ نام گذاری آلکان ها

   

 • فیلم جلسه 58 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت چهارم)، آلکن ها، نام گذاری و واکنش های آن

   

 • فیلم جلسه 59 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت پنجم)، آلکین ها، نام گذاری و واکنش های آن

   

 • فیلم جلسه 60 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت ششم)، هیدروکربن های حلقوی

   

 • فیلم جلسه 61 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و باز ها (قسمت اول)، نظریه های اسید و باز (قسمت اول)-نظریه آرنیوس

   

 • فیلم جلسه 62 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و باز ها (قسمت دوم)، نظریه های اسید و باز (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 63 - فصل سوم: اسیدها و بازها (قسمت سوم)، درجه تفکیک

   

 • فیلم جلسه 64 - فصل سوم: اسیدها و بازها (قسمت چهارم)، اسیدهای قوی و ضعیف و ثابت یونش اسید

   

 • فیلم جلسه 65 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و باز ها (قسمت پنجم)، رابطه درجه یونش و ثابت تفکیک اسید

   

 • فیلم جلسه 66 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت اول)، معادله شیمیایی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 67 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت دوم)، معادله شیمیایی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 68 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت سوم)، معادله شیمیایی (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 69 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهارم)، مسائل استوکیو متری: مولی -مولی

   

 • فیلم جلسه 70 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت پنجم)، مسائل استوکیومتری جرمی-جرمی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 71 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت ششم)، مسائل استوکومتری: جرمی - جرمی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 72 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هفتم)

   

 • فیلم جلسه 73 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هشتم)، شرایط استاندارد

   

 • فیلم جلسه 74 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت نهم)، شرایط غیر استاندارد

   

 • فیلم جلسه 75 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت دهم)، مسائل استوکومتری :غلظت مولار

   

 • فیلم جلسه 76 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت یازدهم)، مسائل استوکومتری: محدود کننده

   

 • فیلم جلسه 77 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت دوازدهم)، بازدهی

   

 • فیلم جلسه 78 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها (قسمت ششم)، یون های چندپروتون دار، ثابت تفکیک آب، معرفی pH

   

 • فیلم جلسه 79 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها (قسمت هفتم)، محاسبۀ pH اسید

   

 • فیلم جلسه 80 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها (قسمت هشتم)، محاسبۀ pH باز

   

 • فیلم جلسه 81 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها (قسمت نهم)، محاسبۀ pH و استوکیومتری

   

 • فیلم جلسه 82 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها (قسمت دهم)، کربوکسیلیک اسیدها و مقایسۀ قدرت بازی

   

 • فیلم جلسه 83 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها (قسمت یازدهم)، آمین ها، آمینو اسیدها و نمک های اسیدی، بازی و خنثی

   

 • فیلم جلسه 84 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها (قسمت دوازدهم)، استرها و محلول بافر

   

 • فیلم جلسه 85 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی (قسمت اول)، واکنش اکسایش و کاهش موازنۀ آن

   

 • فیلم جلسه 86 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی (قسمت دوم)، آلدهید- کتون

   

 • فیلم جلسه 87 - فصل چهارم شیمی پیش: الکترو شیمی (قسمت سوم)، رقابت فلز ها

   

 • فیلم جلسه 88 - فصل چهارم شیمی پیش: الکترو شیمی (قسمت چهارم)، سلول های الکتروشیمیایی

   

 • فیلم جلسه 89 - فصل چهارم شیمی پیش: الکترو شیمی (قسمت پنجم)، پتانسیل کاهش استاندارد و کاربرد های آن

   

 • فیلم جلسه 90 - فصل چهارم شیمی پیش: الکترو شیمی (قسمت ششم)، انواع سلول های - خوردگی آهن

   

 • فیلم جلسه 91 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی (قسمت هفتم)، سلول الکترولیتی برقکافت

   

 • فیلم جلسه 92 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی (قسمت هشتم)، استخراج آلومینیوم، آبکاری و سلول سوختی

   

 • فیلم جلسه 93 - توصیه هایی راجع به شیمی کنکور 97