درباره فایل

رسیدیم به بخش هفتم فصل اول یعنی مبحث چگالی
چگالی را در دوره اول خوانده بودین ولی ما این مبحث را کامل توضیح خواهیم داد و مدل های
مختلف سوالات آن را حل خواهیم کرد.
در این جلسه

فیلم های درس

 • فیلم معرفی این دوره ی فیزیک

   

 • فیلم جلسه 1 - فصل 1: فیزیک و اندازه گیری(1) – ابتدا تا دستگاه یکاها(1)

   

 • فیلم جلسه 2 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم)، اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 3 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم)-اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 4 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) - اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 5 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)-اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت پنجم)

   

 • فیلم جلسه 6 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)-اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها (قسمت ششم)

   

 • فیلم جلسه 7 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)- خطا و دقت (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 8 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم) - خطا و دقت (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 9 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)-تخمین مرتبۀ بزرگی در فیزیک (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 10 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)-تخمین مرتبۀ بزرگی در فیزیک (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 11 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)- چگالی(قسمت 1)

   

 • فیلم جلسه 12 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوازدهم)، چگالی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 13 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سیزدهم)، چگالی (قسمت سیزدهم)

   

 • فیلم جلسه 14 - فصل اول: فیزیک و اندازه¬گیری (قسمت چهاردهم)

   

 • فیلم جلسه 15 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 16 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 17 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 18 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت چهارم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 19 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت پنجم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 20 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت ششم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 21 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هفتم)، کار انجام شده توسط نیروی ثابت (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 22 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هشنم)، کار و انرژی جنبشی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 23 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت نهم)، کار و انرژی جنبشی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 24 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت دهم)، کار و انرژی جنبشی (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 25 - فصل دوم، کار، انرژی و توان (قسمت یازدهم)، کار و انرژی پتانسیل (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 26 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت دوازدهم)، کار و انرژی پتانسیل( قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 27 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت سیزدهم)، کار و انرژی پتانسیل (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 28 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)،پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 29 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت پانزدهم)، پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 30 - فصل دوم: کار، انرزی و توان (قسمت شانزدهم)، پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 31 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هفدهم)، پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 32 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت هجدهم)، کار و انرژی درونی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 33 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت نوزدهم)، کار و انرژی درونی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 34 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیستم)، کار و انرژی درونی (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 35 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و یکم)، کار و انرژی (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 36 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و دوم)، توان (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 37 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و سوم)، توان (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 38 - فصل دوم: کار، انرژی و توان (قسمت بیست و چهارم)، بازده (آخرین قسمت فصل دوم)

   

 • فیلم جلسه 39 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، حالت های ماده (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 40 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، حالت های ماده (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 41 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، نیرو های بین مولکولی

   

 • فیلم جلسه 42 - فصل سوم: ویژگی های فیزیک مواد (قسمت چهارم)، فشار در جامدات

   

 • فیلم جلسه 43 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)

   

 • فیلم جلسه 44 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، فشار در شارّه ها (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 45 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، فشار در شارّه ها (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 46 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هشتم)، فشار در شارّه ها (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 47 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نهم)، فشار در شارّه ها (قسمت پنجم)

   

 • فیلم جلسه 48 - فصل سوم: ویژگی های فیزیک مواد(قسمت دهم)

   

 • فیلم جلسه 49 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت یازدهم)، فشار در شاره ها (قسمت هفتم)

   

 • فیلم جلسه 50 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوازدهم)، فشار در شاره ها (قسمت هشتم)

   

 • فیلم جلسه 51 - فصل سوم: ویژگی فیزیکی مواد (قسمت سیزدهم)، فشار در شاره ها (قسمت نهم)

   

 • فیلم جلسه 52 - ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهاردهم)، فشار در شاره ها (قسمت دهم)

   

 • فیلم جلسه 53 - ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پانزدهم)، فشار در شاره ها (قسمت یازدهم)

   

 • فیلم جلسه 54 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت شانزدهم)، فشار در شاره ها (قسمت دوازدهم)

   

 • فیلم جلسه 55 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفدهم)، فشار در شاره ها (قسمت سیزدهم)

   

 • فیلم جلسه 56 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هجدهم)، فشار در شارّه ها (قسمت چهاردهم)

   

 • فیلم جلسه 57 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نوزدهم)، اصل پاسکال

   

 • فیلم جلسه 58 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیستم)، نیرو شناوری (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 59 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و یکم)، نیروی شناوری (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 60 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و دوم)، اصل ارشمیدس (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 61 - فصل سوم:ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و سوم)، اصل ارشمیدس (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 62 - فصل چهارم: ویژگی ها فیزیکی مواد (قسمت یست و چهارم)، اصل ارشمیدس (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 63 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و پنجم)

   

 • فیلم جلسه 64 - فصل سوم : ویژگی های فیزیک مواد ( بیست و پنجم ) - شاره در حرکت ( معادله پیوستگی ) ، اصل برنولی

   

 • فیلم جلسه 65 - فصل چهارم :دما و گرما ( قسمت اول ) - دما و دماسنج

   

 • فیلم جلسه 66 - فصل چهارم : دما و گرما ( قسمت دوم) - معرفی دماسنج ها و انبساط طولی

   

 • فیلم جلسه 67 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سوم) - انبساط گرمایی

   

 • فیلم جلسه 68 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهارم) - انبساط حجمی، انبساط غیرعادی آب

   

 • فیلم جلسه 69 - فصل چهارم : دما و گرما ( قسمت پنجم ) - گرما

   

 • فیلم جلسه 70 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت ششم)، دمای تعادل

   

 • فیلم جلسه 71 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هفتم)، تغییر حالت های ماده(قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 72 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هشتم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 73 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت نهم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 74 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دهم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 75 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت یازدهم)،جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 76 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، جلسۀ تکمیلی مبحث گرما (قسمت پنجم)

   

 • فیلم جلسه 77 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سیزدهم)، روش های انتقال گرما (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 78 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهاردهم)، روش های انتقال گرما (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 79 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت پانزدهم)، قوانین گازها(قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 80 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، قوانین گازها (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 81 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت اول)، مقدمات و قانون اول ترمو دینامیک

   

 • فیلم جلسه 82 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت دوم)، فرایند هم حجم