درباره فایل
به زودی ...

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 0 - معرفی

   

 • فیلم جلسه 1 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت اول)، مفهوم فرآوری و جدول دوره ای

   

 • فیلم جلسه 2 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوم)، دسته بندی جدول دوره ای عناصر

   

 • فیلم جلسه 3 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سوم)، روندهای جدول تناوبی

   

 • فیلم جلسه 4 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهارم)، عنصرهای واسطه و آرایش الکترونی کاتیون

   

 • فیلم جلسه 5 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم(قسمت 5) - پیش بینی انجام واکنش

   

 • فیلم جلسه 6 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم(قسمت 6) - یادآوری استوکیومتری شیمی دهم

   

 • فیلم جلسه 7 - فصل اول: قدرهدایای زمینی را بدانیم( قسمت 7 ) - درصد خلوص

   

 • فیلم جلسه 8 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هشتم)، بازده ی درصدی

   

 • فیلم جلسه 9 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نهم)، انواع هیدروکربن ها و نام گذاری آلکان ها

   

 • فیلم جلسه 10 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دهم)، ادامه نام گذاری آلکان ها

   

 • فیلم جلسه 11 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت یازدهم)، آلکن ها، نامگذاری و واکنش های آن

   

 • فیلم جلسه 12 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوازدهم)، آلکین ها، نامگذاری و واکنش های آن

   

 • فیلم جلسه 13 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت اول)، دما و گرما

   

 • فیلم جلسه 14 - فصل دوم: در پی غدای سالم (قسمت دوم)، جاری شدن انرژی گرمایی- گرماشیمی

   

 • فیلم جلسه 15 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سوم)، واکنش های شیمیایی و گرماشیمی

   

 • فیلم جلسه 16 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت چهارم)، آنتالپی

   

جزوات دیگر