فیلم جلسه 3 - فصل 3: متغیر تصادفی

  • مدرس : وحید کبریایی
  •  
  • نام دوره : آمار و مدلسازی جمع بندی (97-1396) وحید کبریایی
  •  
توضیح این جلسه
به زودی ...