فیلم جلسه 3 - متن خوانی درس 3 عربی دهم - طرح تخته نگار آلاء
توضیح این جلسه

از این ویدیو فقط لذت ببرید

آلاء؛ همیشه متفاوت
چه فرهاد ها مرده در کوه ها
و ما گسسته شدیم بند به بند