فیلم جلسه 24 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم)،گفتار دوم: دومین خط دفاعی (قسمت دوم)

  • مدرس : عباس راستی بروجنی
  •  
  • نام دوره : زیست شناسی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی
  •  
توضیح این جلسه

رسیدیم به گفتار دوم از فصل پنجم تحت عنوان ایمنی در گفتار دوم دومین خط دفاعی رو براتون شرح خواهم داد که در این بخش در این درس نامه موفق خواهیم شد که براتون اجزاء یا ساختارها یا ساز و کار هایی که در دومین خط دفاعی نقش دارند از جمله بیگانه خوار ها رو براتون توضیح بدم، بار این جلسه هفته دهم کتاب کار زیست یازدهممون شروع میشه و  در نتیجه مجموعه از سوالاتی که باقی مونده بود  در این هفته و جلسه قبلی موفق نشده بودیم براتون حل کنیم اینجا اکثر سوال هفته آموزشی ده رو براتون حل خواهیم کرد

جلسات دیگر