فیلم جلسه 38 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت پنجم)

  • مدرس : حامد پویان نظر
  •  
  • نام دوره : شیمی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) حامد پویان نظر
  •  
توضیح این جلسه

فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت پنجم)

جلسات دیگر